Aurin­ko­sähköä energian tuottamiseen

Aurin­gosta loput­to­masti energiaa

Dosolar Oy toimii Sca­noffice Oy:n viral­lisena aurin­ko­part­nerina. Sca­nof­ficen Premium aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmät ovat täy­del­lisiä aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmiä koti­ta­louk­sille, yri­tyk­sille ja maa­ti­loille. Jär­jes­telmä sisältää kaiken, mitä tehok­kaaseen aurin­ko­voi­malaan tarvitaan.

Aurin­ko­voi­malan koko­nais­toi­mi­tukseen sisäl­tyvät aurin­ko­pa­neelit, invertteri, kat­to­kiin­ni­tys­jär­jes­telmä, tur­va­kytkin, kaa­pelit ja liit­timet. Jär­jes­telmä on 3-vai­heinen, joten kaikki tuo­tettu sähkö voidaan hyö­dyntää kiin­teistön säh­kön­ku­lu­tukseen. Yli­menevä osuus myydään sähköverkkoon.

Jär­jes­telmän kom­po­nentit on valittu ilman kom­pro­misseja. Sca­noffice hyväksyy jär­jes­telmien kom­po­net­ti­toi­mit­ta­jiksi vain alan par­haita toi­mi­joita laadun takaamiseksi.

Dosolar Oy myy ja asentaa aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmät juuri sinun tar­peittesi mukaan avaimet käteen -pal­veluna toi­mia­lueilla Tampere, Jyväskylä ja Lahti.

Aurin­ko­voimala on
kan­nattava investointi

AURIN­KO­SÄH­KÖllä säästöä

Aurinko on mer­kittävä ja ehty­mätön ener­gian­lähde. Aurin­ko­sähköä hyö­dyn­tä­mällä pie­nennät osto­sähkön käyttöä ja omalta osaltasi osal­listut ilmas­ton­muu­toksen hil­lit­se­miseen. Tehok­kaasti käy­tettynä aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmä pie­nentää säh­kö­laskua jopa 30 % vuodessa!

Järkevä läh­tö­kohta jär­jes­telmän koon mää­rit­tä­mi­seksi on kiin­teistön säh­kön­ku­lutus vuo­si­ta­solla. Teemme sinulle veloi­tuk­setta suun­ni­telman, jotta hankit tar­peitasi vas­taavan aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän. 
Tilaa ilmainen kartoituskäynti! 

 

ILMAS­TON­MUU­TOKSEN HIL­LINTÄ OHJAA ENERGIANTUOTANTOA

Kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen sii­vittämä ilmas­ton­muutos on haas­tanut koko maa­ilman ener­gian­tuo­tannon. Suuri osa glo­baa­lista ener­gian­tuo­tan­nosta (sähkö ja lämpö) perustuu yhä kas­vi­huo­ne­päästöjä aiheut­taviin fos­sii­lisiin polt­toai­neisiin, joista käy­tetyin on hiili. Muutos parempaan suuntaan on kui­tenkin jo käyn­nis­tynyt uusiu­tuvan energian huo­mat­tavana kasvuna.

Säh­kö­lasku on mer­kittävä kuluerä koti­ta­louk­sille. Eri­tyi­sesti niille, joiden koti tai kesä­mökki  läm­mi­tetään säh­köllä. Sähkön hinta on pysynyt viime vuodet varsin mal­til­li­sella tasolla, mutta säh­kön­siir­to­maksut ovat nousseet melko riva­kasti. Siir­to­maksuja aja­tel­lessa on huo­mioitava verojen vai­kutus, siir­to­mak­susta noin puolet on veroa.

Sähkön hinnan ennus­tetaan nousevan noin 4 pro­senttia vuo­dessa. Ole­tet­tavaa on, että sähkön kulutus tulee kas­vamaan säh­kö­käyt­töisten autojen määrän lisään­tyessä. Sähkön siir­to­y­ri­tyk­sillä on tarve nostaa hin­tojaan, koska käyn­nissä ovat isot inves­toinnit maakaapelointeihin.

Myymme Sca­nof­ficen aurinkosähköjärjestelmiä

Myymme ja asen­namme aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmiä avaimet käteen -peri­aat­teella. Tar­joamme asiak­kaille tar­peeseen sopivia vaih­toehtoja. Myymme ja asen­namme vain Sca­noffice Premium -jär­jes­telmiä. Jär­jes­telmät pitävät sisällään kaiken, mitä tehok­kaaseen aurin­ko­voi­malaan tar­vitaan. Sca­noffice hyväksyy jär­jes­telmien kom­po­nent­ti­toi­mit­ta­jiksi vain alan par­haita toi­mi­joita laadun ja pitkän elin­kaaren takaa­mi­seksi. Emme myy yksit­täisiä aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän tuot­teita, vaan koko­nais­pa­ketteja asennuksineen. 

Jär­jes­telmä kan­nattaa mitoittaa oman kulu­tuksen mukaan. Liian suuren jär­jes­telmän han­kinta nostaa inves­tointia ja pidentää takai­sin­mak­suaikaa. Säh­köyhtiöt pää­sään­töi­sesti hyvit­tävät omasta käy­töstä yli­jäävän sähkön, mutta useim­miten korvaus on melko vaa­ti­maton. Jär­jes­telmän tehokas käyttö edel­lyttää kulu­tusta sinä aikana, kun jär­jes­telmä tuottaa sähköä. Koti­ta­louk­silta tämä vaatii suun­ni­tel­mal­li­suutta. Maa­ti­loille ja yri­tyk­sille, jossa säh­kön­ku­lutus on päi­vä­aikaan mer­kit­tävää, on aurin­ko­sähkö var­tee­no­tettava vaih­toehto säh­kö­laskun pienentämiseksi.

Aurin­ko­pa­neelit

Tutustu aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmien hin­nastoon. (pdf) Hinnat sisäl­tävät tar­vikkeet ja asen­nukset avaimet käteen -palveluna. 

Aurin­ko­pa­neelit asen­netaan kaakko-etelä-lounais-suuntaan. Jotta jär­jes­tel­mästä saadaan irti par­haimmat tehot, on paneelit asen­nettava esteet­tö­mästi. On siis var­mis­tettava, että ne tavoit­tavat tehok­kaasti aurin­gon­säteet aamusta iltaan ilman esi­mer­kiksi puiden varjostusta. 

Canadian Solar on yksi maa­ilman suu­rim­mista panee­li­val­mis­ta­jista. Yritys toimii 20 maassa ja työl­listää yli 12 000 ihmistä. Yhtiö toi­mittaa paneeleja yli 150 maahan.

Canadian Solar CS1H-MS 320 Wp Mono PERC Full black

Uutuus­tuote. Huip­pu­laa­dukas, täysin musta yksi­ki­de­pa­neeli 35 mm kehyk­sellä. Mak­simoi valosta saa­tavan tehon, hyö­ty­suhde jopa 18,98 %. Matala läm­pö­ti­la­vai­kutus, parempi suo­ri­tuskyky var­jos­tuk­sessa. 15 vuoden val­mistus- ja mate­ri­aa­li­takuu, 25 vuoden tuottotakuu.

Tutustu tuo­te­tie­tohin. (pdf) Käyt­tä­mämme malli on mer­kitty tau­lukkoon orans­silla värillä.

Canadian Solar CS3K-P 300 Wp Half-cut KuPower

Uutuus­tuote. Vii­mei­sintä tek­no­logiaa edustava sininen monikide-paneeli, jossa hyö­dyn­netään uutta half-cut-tek­niikkaa. Sen ansiosta paneelit tuot­tavat enemmän sähköä myös pil­vi­sellä säällä ja toi­mivat paremmin var­jos­tuk­sessa. 12 vuoden val­mistus- ja mate­ri­aa­li­takuu, 25 vuoden tuottotakuu.

Tutustu tuo­te­tie­tohin. (pdf) Käyt­tä­mämme malli on mer­kitty tau­lukkoon orans­silla värillä.

ZNShine Solar on maa­ilman joh­tavia aurin­ko­pa­nee­li­val­mis­tajia. Yhtiön paneelit on val­mis­tettu tarkoin vali­tuista mate­ri­aa­leista ja kom­po­nen­teista täysautomaatiolinjastossa.

ZNShine Solar 305 Wp tuplalasilla

ZNSHINE SOLAR ZXM6-HLD120 lasi-lasi-paneelit yhdis­tävät tyy­likkään ulkonäön ja lois­tavan suo­ri­tus­kyvyn jopa var­jos­tet­tu­nakin. Täysin musta yksi­ki­de­pa­neeli. Ne sopivat niin perin­teisiin kat­toa­sen­nuksiin kuin myös raken­teisiin integroi­tuihin asen­nuksiin. 15 vuoden val­mistus- ja mate­ri­aa­li­takuu, 30 vuoden tuottotakuu.

Tutustu tuo­te­tie­tohin.  (pdf) Käyt­tä­mämme malli on mer­kitty tau­lukkoon orans­silla värillä.

 

ZNShine Solar 280 Wp tuplalasilla

Tupla­la­si­pa­nee­lissa kenno on kahden lasi­levyn välissä, toisin kuin perin­tei­sessä panee­lissa, jossa paneelin taustana käy­tetään muo­vi­kalvoa. Sininen monikide-paneeli 25 mm kehyk­sellä. 12 vuoden val­mistus- ja mate­ri­aa­li­takuu, 30 vuoden tuottotakuu.

Tutustu tuo­te­tie­toihin. (pdf) Käyt­tä­mämme malli on mer­kitty tau­lukkoon orans­silla värillä.

Sofar Solar -invertterit 

Poh­jolan oloihin suun­ni­teltu invertteri toimii luo­tet­tavana osana Sca­noffice Premium aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmää. Mal­lis­tosta löytyy sopiva laite pie­nem­mistä 3 kW:n jär­jes­tel­mistä aina suu­rempiin 12 kW:n voi­ma­loihin asti.

Suo­men­kie­linen näyttö ja etä­seu­ranta tekevät invert­terin käyt­tä­mi­sestä miel­lyt­tävää ja helppoa. Lait­teella on 10 vuoden teh­das­takuu. Laite voidaan asentaa ulko­ti­loihin ja sen käyt­tö­läm­pötila ulottuu jopa -30 pak­kaseen. 2 MPPT-lii­tintä mah­dol­listaa paneelien aset­telun kahteen eri ilman­suuntaan hyvällä hyötysuhteella.

Tutustu tuo­te­tie­tohin. (pdf)

Saa­tavana myös Fro­niuksen invertterillä. 

Oriman kiin­ni­tys­jär­jes­telmät

Käy­tös­sämme on koti­maisen Oriman kiin­ni­tys­jär­jes­telmiä. Ne on suun­ni­teltu kes­tämään Suomen vaa­ti­vassa ilmas­tossa. Jokai­selle kat­to­tyy­pille on kiin­ni­tys­jär­jes­telmä. Jär­jes­telmä pitää sisällään kaiken mitä kun­nol­liseen kiin­ni­tykseen tar­vitaan. Kiin­nik­keiden mate­riaali on pit­käi­käistä Mag­nelis-pin­noi­tettua terästä. Mark­ki­noiden par­haasta laa­dusta on merkkinä 30 vuoden takuu.

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmien hinnat

Tutustu aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmien hin­nastoon (pdf).

Jär­jes­telmän valinta

Jär­jes­telmän koko perustuu kiin­teistön vuo­tuiseen sähkön kulu­tukseen. Jär­jes­telmän koko ja käy­tet­tävät kom­po­nentit pää­tetään yhdessä asiakkaan kanssa. Tar­vit­taessa tulemme kar­toi­tus­käyn­nille tapaamaan asia­kasta, jolloin kaikki tar­vit­tavat asiat saadaan sovittua yhdellä kertaa.

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmään rahoit­ta­miseen on mah­dol­lisuus hankkia rahoitus hake­malla OP:n kertaluotto. 

Tutustu hake­mukseen: Luot­to­ha­ke­muksen sisältö (pdf).

Tar­joamme aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmiin OP:n rahoitusta.

  • Rahoitus 2 500 – 20 000 €.
  • Joustava takai­sin­mak­suaika.
  • Edul­linen korko OP-prime + 6,95 %*.
  • Las­ku­tus­palkkio 7 €/​kk.
  • Kuu­kausi koro­tonta ja kulu­tonta maksuaikaa.
  • Voit maksaa koko luoton ker­ralla pois ilman lisäkuluja.
  • Omis­tusoikeus siirtyy heti.
  • Ei käsi­rahaa.

Kuvassa esi­merkkejä kuukausieristä.

 

 

*Rahoitus on ker­ta­luotto, jonka todel­linen vuo­si­korko 10 000 euron luo­tolle on 8,74 %, kun luoton korko on OP-prime + 6,95%, (7,20 % 08/19), las­ku­tus­palkkio 7 €/​kk. Arvioitu luoton koko­nais­kus­tannus on 12 945,62 €. Las­kelma on tehty olettaen, että luotto on nos­tettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luot­toajan ja luotto mak­setaan takaisin 170 € mini­mi­ly­hen­nyksin (1,7 % luoton mää­rästä) kuu­kauden välein, jolloin luot­toaika on 77 kk. Luoton myöntää OP Yri­tys­pankki Oyj, Geb­har­di­naukio 1, 00510 Helsinki.

Kar­toi­tus­käynnin aikana käydään läpi seu­raavat asiat:

Kun asiakas on hyväk­synyt tar­jouksen, niin me hoidamme:

Asiakkaan pitää itse tehdä sopimus sähkön pien­tuo­tannon myy­mi­sestä oman säh­köyh­tiönsä kanssa. Useim­miten ilmoitus tuo­tannon aloit­ta­mi­sesta riittää.

Inves­toi­minen aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmään on pit­kä­kes­toinen sijoitus. Jär­jes­telmä toimii itse­näi­sesti ilman suu­rempia huol­to­toi­men­pi­teitä vuosikausia.

Ota yhteyttä! 

huolto ja kunnossapito

Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmät eivät juuri vaadi huoltoa. Olo­suh­teitten mukaan paneelit voi olla tarpeen pestä vedellä tai harjata peh­meällä har­jalla aika ajoin, eri­tyi­sesti jos paneelien pin­nalla on näkyvää pölyä tai likaa. Puiden lehdet, risut ja muu vas­taava, kan­nattaa poistaa paneelien päältä, sillä ne estävät panee­leita toi­mi­masta par­haalla mah­dol­li­sella tavalla. Työn voi tehdä itse, mutta tur­val­li­suus­syistä sen voi myös teettää esi­mer­kiksi ikku­nan­pe­si­jöillä tai lumenpudottajilla.

Miksi valita Dosolar?

Myymme ja asen­namme aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmät avaimet käteen -peri­aat­teella juuri sinun tar­peittesi mukaan. Tiivis yhteistyö Sca­nof­ficen kanssa takaa jär­jes­telmän tehokkaan toi­minnan vuosikymmeniksi.

Lue Doso­larin tarina

Koti­ta­lous­vä­hennys ja energia-avustukset

Kuluttaja voi saada koti­ta­lous­vä­hen­nystä työstä, jota tee­teään kotona tai vapaa-ajan asun­nossa. Koti­ta­lous­vä­hen­nystä voi saada remont­ti­työstä, siivous- ja koti­ta­lous­työstä, hoiva- ja hoitotyöstä.

Aurin­koe­ner­gia­jär­jes­telmät kuu­luvat koti­ta­lous­vä­hen­nyksen piiriin. Vero­vi­ran­omaisten net­ti­si­vuilla on erittäin hyvät ja selkeät ohjeet koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sestä. Niihin kan­natta tutustua etukäteen. 

Tutustu koti­ta­lous­vä­hen­nykseen 

Henkilö voi saada koti­ta­lous­vä­hen­nystä mak­si­missaan 2250 euroa vuo­dessa. Vähen­nyksen oma­vastuu on 100 euroa hen­ki­löltä vuodessa.

Koti­ta­lous­vä­hennys on hen­ki­lö­koh­tainen, joten voit saada puo­lisosi kanssa yhteensä 4500 euron vähen­nyksen. Jos 2250 euron raja ei ylity, vähennys kan­nattaa hakea vain toi­selle puo­li­solle. Silloin oma­vastuu vähen­netään vain kerran.

Kun ostat työn ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­teriin mer­ki­tyltä yri­tyk­seltä, voit vähentää 40% arvon­li­sä­ve­rol­li­sesta työnosuudesta.

Saat mak­si­mi­vä­hen­nyksen, kun yri­tyk­selle mak­sa­mastasi las­kusta työ­nosuus on 5875 euroa (5875euroa x 40%) miinus oma­vastuu 100 euroa = 2250 euroa. Koti­ta­lous­vä­hennys myön­netään vain työn osuudesta.

Esi­merkki: Jos aurin­koe­ner­gia­jär­jes­telmän toi­mi­tuksen työ­kus­tan­nukset ovat 2000 euroa, saat koti­ta­lous­vä­hen­nystä seu­raa­vasti: 2000 euroa x 40% miinus 100 euron oma­vastuu, tällöin koti­ta­lous­vä­hennys on 700 euroa. 

Huom. Saman vuoden aikana kuluttaja voi tehdä useamman vähen­nykseen oikeut­tavan toi­men­piteen, mutta mak­si­mi­vä­hennys on 2250 euroa.

Maa­ta­louden tuet

Aurin­ko­sähkö sopii lois­ta­vasti maa­ti­loille. Maa­ti­loilla on usein suuri säh­kön­tarve ja sähköä tar­vitaan etenkin päi­visin. Maa­ti­loilla on myös useim­miten run­saasti kat­to­pinta-alaa tai tilaa paneelien maa-asennuksille.

Maa­tilat voivat saada 40% tukea aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän kus­tan­nuk­sista. Tukea myön­netään maa­touk­sille vain siltä osin, kun tuo­tettu energia käy­tetään maa­ta­louden tuotantotoiminnassa. 

Lisä­tietoja löytyy mm. MTK:n net­ti­si­vuilta.

Energia-avus­tukset

Energia-avus­tukset on tar­koi­tettu asuin­ra­ken­nusten ener­gia­te­hok­kuutta paran­taviin kor­jaus­hank­keisiin vuosina 2020-2022. Energia-avus­tuksia voivat hakea asuin­ra­ken­nuksen omis­tavat hen­ki­lö­asiakkaat ja yhteisöt (talo­yhtiöt ja ns. ARA-yhteisöt). Avus­tusta myön­netään kor­jauksiin, joilla paran­netaan mer­kit­tä­västi asuin­ra­ken­nuksen energiatehokkuutta.

Avus­tuksen hake­mista kan­nattaa harkita, jos samaan aikaan tehdään mer­kit­täviä kehi­tys­toi­men­pi­teitä asunnon ener­gia­te­hok­kuuden paran­ta­mi­seksi. Asiaan voi tutustua ARA:n net­ti­si­vuilla.

Sähkön kil­pai­lutus

Sähkön kil­pai­lutus on ihan ehdoton toi­menpide. Ener­gia­vi­raston Sähköhinta.fi-nettisivuilla on help­po­käyt­töinen työkalu säh­kön­hinnan ver­tailuun, kil­pai­lut­ta­miseen ja uuden sopi­muksen teke­miseen. Sivuilla ovat eri säh­köyh­tiöiden voi­massa olevat hinnat. Niitä on helppo verrata omaan säh­kö­laskuun. Ennen kun aloitat ver­tailun, selvitä oma vuo­si­ku­lu­tuksesi, sähkön nykyinen hinta per kwh ja sopi­muksen voi­massa olo. 

Jos sinulla on mää­rä­ai­kainen sopimus, niin voit kil­pai­luttaa sen vasta sopi­muksen pää­tyttyä. Sopi­muksen voi­massa olo näkyy säh­kö­las­kulla. Jos säh­kö­las­kussa on jokin mää­räaika, etkä ole itse sitä sopinut, niin sinun kan­nattaa olla yhtey­dessä yhtiöön ja sel­vittää mää­rä­ai­kai­suuden peruste.

Kun ver­tailet eri yhtiöiden tar­jouksiin, niin tutustu myös tar­jousten muihin ehtoihin. Jos vaka­vasti har­kitset aurin­ko­sähkön käyttöä, kan­nattaa yösähkön käy­töstä luopua. Tällöin läm­mi­tyksen jälkeen suurin sähkön kuluttaja, läm­min­ve­si­va­raaja läm­penee aurinkosähköllä.

Säh­köyh­tiötä vali­tessa voi hyvin miettiä myös sähkön alku­perää. Jos asiaa ajat­telee eko­lo­gi­suuden kan­nalta, niin tuu­li­voima voi olla hyvä vaihtoehto. 

Vali­tet­ta­vasti säh­kön­siirtoa ei voi kil­pai­luttaa, se tulee annettuna tekijänä pai­kal­li­selta säh­kön­siir­to­yh­tiöltä.

kysy lisää tai tilaa ilmainen kartoituskäynti

Valitse alta yhtey­denoton aihe:

Yhteys­tiedot

Myynti ja asennus

Pal­velut

Toi­mialue