refe­renssit

Koh­teena huvila 

Halusin asentaa huvi­laani oman aurin­ko­voi­malan, joten päätin etsiä pai­kal­lisen toi­mijan. Doso­larin Markku tuli kar­toi­tus­käyn­nille ja panee­leille ja invert­te­rille löy­dettiin sopivat paikat. Käynnin yhtey­dessä Markku kysyi onko minulla remontti- tai säh­kö­työ­tar­peita. Hoi­tuisi samalla kertaa kuin panee­leiden asennus. Hetken mie­tit­tyäni muistin aina halun­neeni talon ympäri olevat valot. Markku lupasi lähettää kuvia talooni sopi­vista vaih­toeh­doista. Sopiva malli löytyi ja Markku tilasi ne minulle Sak­sasta. Samana päivänä, kun aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmä asen­nettiin, niin Doso­larin säh­kö­töistä vas­taava Tomi asensi uudet ulko­valot taloni ympä­rille. Varsin kätevää. 

Riitta, Hel­sinki

“Sain hyvää ja ammat­ti­tai­toista pal­velua. Suo­sit­telen!” -Riitta 

Yhteys­tiedot

Myynti ja asennus

Pal­velut

Toi­mialue