remontit ja saneeraukset

Huo­neis­to­re­montteja kui­valle ja märälle pinnalle.

Teemme huo­neis­to­re­montteja kui­valle ja märälle pin­nalle. Sisä­re­monttien lisäksi toteu­tamme eri­laiset ulko­re­montit ja autamme uudis­ra­ken­ta­misen tar­peissa kivi­ja­lasta pii­pun­hattuun asti.

Sisä- ja ulko­re­montit tehdään Kuh­moisten lisäksi alueen lähi­kun­nissa ja kau­pun­geissa aina Tam­pe­reelle asti. Autamme alueen yksi­tyisiä raken­tajia, yri­tyksiä sekä kesä­mök­ki­läisiä kai­kissa raken­ta­miseen ja remon­toi­miseen liit­ty­vissä tarpeissa.

Huo­neis­to­re­montit sisä­ti­loissa

Meiltä saat kaikki ylei­simmät kodin remontit lis­tojen asen­nuk­sesta koko huo­neiston sanee­raa­miseen. Pal­ve­lui­himme kuuluu mm:

  • seinän, lattian sekä katon maalaus
  • väli­seinien ja katon rakennus- sekä purkutyöt
  • keit­tiö­re­montit, sau­na­re­montit ja kylpyhuoneremontit
  • vesie­ris­tykset, laa­toi­tukset ja putkityöt
  • läm­min­ve­si­va­raajan vaihdot
  • lattia-asen­nukset ja muutostyöt
  • kaikki lvi-alan työt
  • kaikki ylei­simmät kir­ves­miehen työt

Jul­ki­si­vu­re­montit suun­nit­te­lusta asennukseen

Maa­laamme, rap­paamme ja teemme lähes kaikkea, mitä raken­nusten jul­ki­si­vuista voidaan remon­toida. Jul­ki­si­vu­re­monttien lisäksi raken­namme eri­laisia piha­ra­ken­nuksia leik­ki­mö­keistä auto­tal­leihin ja aittoihin.

Raken­namme pihalle kiviaidat ja asen­namme piha­ki­ve­tykset ja laatat.

Myymme ja asen­namme myös Tiivi ikku­noita ja ovia. Soita meille ja pyydä tarjous ikku­noiden ja ovien uusi­mi­sesta - tiiviit rat­kaisut pie­nen­tävät säh­kö­laskua huomattavasti.

Meille mikään remontti ei ole liian pieni tai suuri!

Tie­dus­telut / yhteydenotot:

Tampere ja sen lähia­lueen kohteet

Lahti-Kuh­moinen-Jyväskylä KOHTEET

Yhteys­tiedot

Myynti ja asennus

Pal­velut

Toi­mialue