Dosolar Oy - Tarina

Miten Markku, Seppo ja Kössi löy­sivät toisensa

Tarinan hen­kilöt ovat jo vart­tu­neeseen ikään ehti­neitä omien alo­jensa kon­ka­reita. Sepolla ja Kös­sillä on ollut omat firmat jo vuo­si­kausia. Seppo on var­si­nainen tuhat­taituri. Hän on raken­tanut koko­naisia oma­ko­ti­taloja, tekee paljon lvi-hommia ja eri­laisia kiin­teis­töjen saneeraustöitä.

Myös Kössi tekee oman fir­mansa puit­teissa eri­laisia sanee­raus­töitä, pää­sään­töi­sesti Tam­pereen seu­dulla. Kössi ei eri­tyi­semmin tykkää Suomen tal­vesta. Hän on työs­ken­nellyt useamman vuoden Espan­jassa ja nykyisin hän viettää vai­monsa kanssa vähintään kuu­kauden jossain läm­pöi­sessä alkuvuodesta.

Seppo ja Kössi ovat vuosien var­rella tehneet paljon yhteis­työtä. Yrit­tä­jä­hen­kisten ammat­ti­laisten osaa­miset täy­den­tävät toi­siaan ja isompien työ­maiden koh­dalla on ollut hyvä yhdistää voimia.

Markku ja Seppo tutus­tuivat Markun reis­tai­levan kaivon pumpun kor­jaus­töissä. Sen jälkeen Seppo on ollut tuttu näky Markun pihalla eri­lai­sissa raken­nus­hom­missa. Isoin työ oli uuden auto­tallin raken­ta­minen, silloin Kössi tuli mukaan. Työt tehtiin kol­mistaan. Sateinen kesä toi hommaan oman maus­teensa, mutta hur­tilla huu­mo­rilla sii­täkin selvittiin.

Kesällä 2019 Markku lopetti työt van­hassa työ­pai­kassaan, jossa hän oli osao­mis­tajana. Alkoi uuden idean työs­tä­minen. Muu­tet­tuaan kuusi vuotta sitten Kuh­moisten perä­metsiin Markku alkoi kiin­nostua luon­nosta ja ilmas­tosta. Markun mie­lestä merkit ilmas­ton­muu­tok­sesta näkyvät jo sel­västi myös Suo­messa. Poh­dintaan tuli ajatus omista toi­men­pi­teistä hii­li­ja­lan­jäljen pie­nen­tä­mi­seksi. Tästä lähti myös uuden lii­ke­toi­minnan suun­nittelu. Mitä jos alkaisi myymään ja asen­tamaan aurin­ko­pa­neeleja ja aurinkosähköjärjestelmiä?

Markku kertoi aja­tuk­sestaan Sepolle ja Kös­sille. Yhdessä asiaa tuu­mailtiin ja kiin­nostus heräsi. Pää­tettiin testata hommaa asen­ta­malla ensim­mäinen panee­li­setti Markun auto­tallin katolle.

Kaikki sujui hyvin, vaikka invent­terin toi­minnan opiskelu tuot­tikin hieman tuskaa. Reilun kuu­kauden seu­rannan jälkeen pää­tettiin perustaa yhteinen yritys. Siitä tuli Dosolar Oy.

 

Yhteys­tiedot

Myynti ja asennus

Pal­velut

Toi­mialue